تبلیغات
کندیم منامن - دستمال 9قلوی ستاره
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریای خود نداری. من خدایی چون تو دارم و تو چون خود نداری