تبلیغات
کندیم منامن - توقیف هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یکی پس از دیگری
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریای خود نداری. من خدایی چون تو دارم و تو چون خود نداری